SALGS – OG LEVERINGSBETINGELSER DISKURS.

Her kan du læse DISKURS. salgs – og leveringsbetingelser.

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings¬betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler indgået med Diskurs. (”Virksomheden”) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og kontrakt det samlede aftale-grundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftale-grundlaget”). Kundens indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lov-givning ved leveringen.
3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksom¬heden sælger og leverer til kunden, i for¬bindelse med salg og levering af produkter såsom animationsfilmsproduktion udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve¬ringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til annoncering, promovering, web og til brug i Danmark og udlandet. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksom-heden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tids-punkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter modtagelse af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfald-ne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomhe-den ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdel-sesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftel-ser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.3 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. Ønsker kunde at ændre en afgivet ordre, betales det fulde beløb for den oprindelige ordre, og Virksomheden og Kunden finder i fællesskab en pris på udførelse af den ønskede ændring(er).

6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at ac-ceptere de uoverensstemmende vilkår, produkt eller ydelse, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af første revision. I modsat fald er kunden bundet af or-drebekræftelsen, og skal betale det fulde beløb som er specificeret i aftalegrundlaget

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og ydelser indenfor den aftale deadline som er specificeret i aftalegrundlaget. Hvis forløbet mellem Virksomheden og Kunden ikke forløber plan-mæssigt, grundet mange revisioner eller produktionsændringer, forbeholder Virksomheden sig retten til at udskyde deadline for levering af produkter eller ydelser der er påvirket af dette.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Aftalegrundlaget. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmin-dre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden indenfor 14 dage efter levering, kan den ikke senere gøres gældende, og Virk-somheden er ikke berettiget til at udbedre fejlen eller manglen.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydel-ser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forven-tet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mang-ler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen.

9.2 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virk-somheden beder om. Se også under 7.3.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begræns-ninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10% af det salg af produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbe-græns¬ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller ydelser krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virk-somheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter. Kunden har ikke andre ret-tigheder i anled¬ning af produkters eller tilknyt¬tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle ret-tigheder.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys¬ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgæn-gelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbe-grænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting

13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal så vidt muligt løses mellem parterne. Lykkedes det ikke skal tvisten afgøres ved en dansk domstol.